Interface SplitBrainMergeTypes.CacheMergeTypes<K,​V>