Interface SplitBrainMergeTypes.MapMergeTypes<K,​V>