Interface SplitBrainMergeTypes.MultiMapMergeTypes<K,​V>