Class TestProcessorSupplierContext

java.lang.Object
com.hazelcast.jet.core.test.TestProcessorMetaSupplierContext
com.hazelcast.jet.core.test.TestProcessorSupplierContext
All Implemented Interfaces:
ProcessorMetaSupplier.Context, ProcessorSupplier.Context, com.hazelcast.jet.impl.execution.init.Contexts.InternalProcSupplierCtx
Direct Known Subclasses:
TestProcessorContext

public class TestProcessorSupplierContext extends TestProcessorMetaSupplierContext implements ProcessorSupplier.Context, com.hazelcast.jet.impl.execution.init.Contexts.InternalProcSupplierCtx
Implementation of ProcessorSupplier.Context suitable to be used in tests.
Since:
Jet 3.0